Start Page Сочинение на тему у чым шчасце и трагичнасць лесу таполи


Сочинение на тему у чым шчасце и трагичнасць лесу таполи


Паэт падкрэслiвае, што у бiтве таленту i розуму чалавекака з сiламi рэакцыi перамагае народ, яго светлы розум. З незапамятных часоу у казках i легендах, былiнах i паданнях жывуць створаныя народам вобразы музыкi, мастака i iншых народных умельцау, што увасобiлi у сабе iдэю велiчнасцi i непяраможнацi нардонага мастацтва. Разам з працоуным людам ен смяяуся з прыгнятальнiкау, сцвярджаючы прыгажосць чалавека-працаунiка, таму пад яго разцом вобразы апосталау, прарокау атрымлiвалiся больш падобныя "да сялян смаргонскiх, да вiлескiх лесарубау, рыбакоу". Танка "Люцыян Таполя" 1946. Кафлiкт паэмы памiж народным мастаком -- разьбяром i бiскупам Сямашкам тыповы для той пары. Словамi паэмы: Ен хацеу пакiнуць пакаленням След жыцця свайго, Сваiх пакут, Сказ пра мары, Пра свае iмкненнi... Эпоха адраджэння -- час, калi прагрэс. Танк уваскрашае падзеi далекага мiнулага. Ен адлюстроувае свабодалюбства i нянавiсць народа да свецкiх i духоуных прыгнятальнiкау. Танк зрабiу вобраз майстра, якi узнайшоу у сабе сiлы для адзiнаборства с езуiтамi, найбольш рэакц. Таполя -- "адзiн з майстроу вялiкiх". Праблема мастака i мастацтва у паэме заключаецца у забароне майстра працаваць над сваiмi творамi якiя адлюстроуваюць жыцце народа, яго барацьбу праз вобразы паноу, сялянства, заключаюцца таксама у тым, што Л. На прыкладзе паэмы Максiма Танка мы таксама убачым невядомага народнага майстра -- стваральнiка выдатных помнiкау самабытнай культуры -- Люцыяна Тапаля. Бiскуп Сямашка жорстка пакарау мастака-разьбяра: "10 год адбыць пакуты i не брацца за свае майстэрства. У паэзii у творах Цеткi, Багдановiча, Купалы, Коласа, Бядулi створана нямала вобразау таленавiтых мастакоу з народа, заступнiкау яго iнтарэсау. Так адпомсцiу народны мастак бiскупу за асабiстыя крыуды, за усе пакуты народа. Дзеля каго стварыу Тапаля цуды мастацтва? Калi бiскуп Сямашка задумау будаваць новую святыню, то, непазнаушы Таполю, даручыу яму будаунiцтва. Перамога над Сямашкам -- перамога народнага свабодалюбiвага духа над уцiскам. Категория: Тип: Размер: 7. Есць такi вобраз i у творчасцi М. Увесь свой талент, свае майстэрства укладвау Л. Сiла i слава Таполя у тым, што ен здолеу па-майстэрску увасобiць жыццёвую фiласофiю народа. Для навагодняй батлейкi Л. I калi Сямашка, пачаушы службу, узняу вочы угору, то на званiцы убачыу фiгуры усiх гэтых пачвар. Iдэйны змест паэмы Максiма Танка Люцыян Таполя. У яе вобразе мастак выявiу духоуную прыгажосць, якая перазыходзiла прыгажосцю усiх багiнь, вядомых людзям. Праблема мастака i мастацтва у паэме.


Перамога над Сямашкам -- перамога народнага свабодалюбiвага духа над уцiскам.


З незапамятных часоу у казках i легендах, былiнах i паданнях жывуць створаныя народам вобразы музыкi, мастака i iншых народных умельцау, што увасобiлi у сабе iдэю велiчнасцi i непяраможнацi нардонага мастацтва. Категория: Тип: Размер: 7. Перамога над Сямашкам -- перамога народнага свабодалюбiвага духа над уцiскам. У паэзii у творах Цеткi, Багдановiча, Купалы, Коласа, Бядулi створана нямала вобразау таленавiтых мастакоу з народа, заступнiкау яго iнтарэсау. Праз вобраз мужнага змагара i народнага мастака М. Гэты час вылучыу шмат невядомых да сягодняшняга дня майстроу i мастакоу. Таполя -- "адзiн з майстроу вялiкiх". Праблема мастака i мастацтва у паэме заключаецца у забароне майстра працаваць над сваiмi творамi якiя адлюстроуваюць жыцце народа, яго барацьбу праз вобразы паноу, сялянства, заключаюцца таксама у тым, што Л. Ен адлюстроувае свабодалюбства i нянавiсць народа да свецкiх i духоуных прыгнятальнiкау. Гэтыя народныя мастакi зауседы выступалi абаронцамi прыгнечаных, сваiмi талентамi служылi справе вызвалення народа ад сацыяльнага уцiску i эксплуатацыi.

Related queries:
-> сочинение на тему что я хочу изменить в себе
Так адпомсцiу народны мастак бiскупу за асабiстыя крыуды, за усе пакуты народа.
-> конспекты занятий в средней группе детского сада по физкультуре
Танка "Люцыян Таполя" 1946.
-> драйвер r60 подсветка
Калi бiскуп Сямашка задумау будаваць новую святыню, то, непазнаушы Таполю, даручыу яму будаунiцтва.
-> сочинения на тему особая роль наречия
Гэтыя народныя мастакi зауседы выступалi абаронцамi прыгнечаных, сваiмi талентамi служылi справе вызвалення народа ад сацыяльнага уцiску i эксплуатацыi.
-> прошивки для микро контролера
Сiла i слава Таполя у тым, што ен здолеу па-майстэрску увасобiць жыццёвую фiласофiю народа.
->SitemapСочинение на тему у чым шчасце и трагичнасць лесу таполи:

Rating: 94 / 100

Overall: 65 Rates